Załatwianie spraw w urzędzie

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informację w formie pisemnej, ustnej lub telegraficznej.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

Pracownicy Starostwa obsługujący interesantów zobowiązani są do udzielenia informacji niezbędnych przy załatwieniu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów, rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie. Informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy. Powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Informowania o środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

Merytoryczne rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli, w tym także skarg i wniosków należy do pracownika właściwego ze względu na przedmiot sprawy lub pracownika wskazanego przez Starostę.

Dokładne informacje o sposobach załatwiania spraw, związanych z tym opłatach, wymaganych dokumentach znajdą Państwo w menu podmiotowym biuletynu, na stronach właściwych wydziałów starostwa.

Interesanci w Starostwie przyjmowani są w ramach skarg i wniosków przez Starostę w każdy poniedziałek w godzinach 1200- 1600 w siedzibie Starostwa Powiatowego pokój nr 110.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 1400 - 1600 w siedzibie Starostwa Powiatowego pokój nr 126.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Grzędziński

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Szymon Grzędziński

Modyfikujący: Szymon Grzędziński

Data modyfikacji: 2019-01-08

Opublikował: Szymon Grzędziński

Data publikacji: 2005-03-16