Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) na terenie powiatu suwalskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) na terenie powiatu suwalskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W powiecie suwalskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:
1.    Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej (specjalistyczny dyżur mediacyjny) - kliknij po szczegóły;
2.    Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej (specjalistyczny dyżur mediacyjny) – nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach - kliknij po szczegóły.

Adwokaci i Radcowie Prawni przyjmują codziennie w dniach i godzinach pracy urzędu od godz. 730 - 1530

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Adwokat

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

 

poniedziałek 730-1130

Radca prawny

wtorek 730-1130

Radca prawny

środa 730-1130

Radca prawny

czwartek 730-1130

Adwokat

piątek 730-1130

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej PRYZMAT
w Suwałkach
KRS 0000145638

 

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

 

poniedziałek 1130-1530

wtorek 1130-1530

środa 1130-1530

czwartek 1130-1530

piątek 1130-1530

 

WAŻNE

poniedziałek – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia
wtorek–specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego
środa – dyżur ze specjalizacją mediacyjną

 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 87 565 92 02 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.suwalski.pl

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się
, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów oraz na stronie internetowej:

 

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-r

 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2020_rok/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-roku.html

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (ul. Świerkowa 60, lok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej tutaj.

 

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienieo skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 Szczegółowe informacje tutaj.

 

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu suwalskiego

 

Karta informacyjna poradnictwa - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

 

Dziedziczenie i testamenty - poradnik

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Cezary Grzegorz Zwoliński

Data wytworzenia: 2020-01-01

Wprowadzający: Szymon Grzędziński

Modyfikujący: Szymon Grzędziński

Data modyfikacji: 2020-01-03

Opublikował: Szymon Grzędziński

Data publikacji: 2020-01-03